Anunțuri|

PRIMĂRIA ORAȘULUI LITENI ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de ..4..recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașul LITENI
 • Un număr de ..8.. recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul LITENI
 • Un număr de ..1…. recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul LITENI
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașul LITENI

MODALITATEA DE CONTRACTARE:Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectareadatelorînteren:
  • autorecenzareaasistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT) LITENI
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)LITENI

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condițieeliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertizaîndomeniulstatisticii, al administrațieipublice, experiența de operator statistic reprezintăunavantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conformModelului de contract cadru de serviciipentru RPL2021 prevăzutînAnexanr. 2 a HG nr. 145/2022 privindmodificareașicompletarea HG nr.1071/2020 pentrustabilireabugetuluiși a categoriilor de cheltuielinecesareefectuăriirecensământuluipopulațieișilocuințelor din Româniaînanul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncăpeteren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucraîn weekend (sâmbătăşi /sauduminică).

Anexa C ANUNT SELECTIE PERSONAL RPL 2021_Liteni

Anexa D Model Cerere personal de recensamant

Comments are closed.

Close Search Window