Noutăți|

Primăria Oraşului Liteni, judeţul Suceava, cu sediul în oraşul Liteni, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, judeţul Suceava,

Lista funcţiilor de execuţie vacante, în regim contractual, din cadrul Direcţiei de Administrare Servicii Publice pentru care se organizează concurs în data de 26 iulie 2022

Nr. crt. Denumire funcţie Serviciul/Biroul/ Compartimentul Condiţii generale, nivel studii Vechime în specialitatea studiilor solicitată Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
1. 1 şofer Direcţia de Administrare Servicii Publice Medii sau generale –         posedă permis de conducere categoriile B, C, D şi E

–         posedă atestat pentru transport rutier de persoane şi marfă

–         posedă card tahograf

–         aviz psihologic şi fişă medicală eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto

 

Condiţiile generale ce trebuiesc îndeplinite de persoanele care solicită înscrierea la concursul de ocupare a funcţiilor de execuţie vacante, în regim contractual, în conformitate cu prevederile art. 3 din anexa la HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
  European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,
  de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter venit

Concursul constă în:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisă prin care se verifică cunoştinţele profesionale de specialitate (în concordanţă cu bibliografia afişată);
 3. Interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.

Toate probele sunt eliminatorii.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 29 iunie  – 14 iulie 2022

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa pe data de 20 iulie 2022

Proba scrisă se va susţine în data de 26 iulie 2022, începând cu orele 1100, la Primăria Oraşului Liteni. Accesul candidaţilor în săli se va face între orele 1045 – 1100.

Interviul se va susţine în data de 28 iulie 2022, orele 1100 la sediul instituţiei .

Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală, buletinul/cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de concurs, la registratură cu următoarele documente necesare înscrierii:

 • cerere
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (de la medicul de familie) eliberată cu cel mut 6 luni anterior derulării concursului;
 • atestat pentru transport rutier de persoane şi marfă
 • card tahograf
 • aviz psihologic şi fişă medicală eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni da la data eliberării);
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Conform art.6 alin.4 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei noastre din Liteni, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, judeţul Suceava

Lista funcţiilor de execuţie vacante, în regim contractual, condiţiile de participare, condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi celelalte date necesare desfăşurării concursului, se găsesc şi pe pagina de internet a instituţiei. www.primaria-liteni.ro

 

Vezi tot anuntul aici: Lista functii de executie vacante in regim contractual din cadrul Direcţiei de Administrare Servicii Publice

Comments are closed.

Close Search Window