Noutăți|

Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare menajeră în orașul Liteni, județul Suceava;
Consiliul Local al oraşului Liteni, judeţul Suceava;
Având în vedere:

  • Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului Liteni;
  • Raportul întocmit de Direcţia de Administrare Servicii Publice înregistrat la nr. 3539 din 18 martie 2022;
  • avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, administrarea serviciilor publice furnizate, activităţi sportive
  • avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
  • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,  Ordinul  111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 56 din 30 noiembrie 2007, privind aprobarea înfiinţării Serviciului de salubrizare al oraşului Liteni, judeţul Suceava;
  • Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 39 din 30 august 2019, privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare din oraşul Liteni, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
  • Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 2 din 22 ianuarie 2020, privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de salubrizare al oraşului Liteni, judeţul Suceava

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”  şi alin (7) lit. „n”, art. 139 alin (1),  şi art. 196 alin (1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Vezi tot Caietul accesand urmatorul link: Caiet de sarcini pentru activitățile de salubrizare menajeră în orașul Liteni, județul Suceava

Comments are closed.

Close Search Window